Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia iba pre nákup v internetovom obchode www.spicedogs.eu Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ), ktorým je SpiceLife s.r.o. sídlo: Hadovská 870, 945 01 Komárno, SK , IČO: 36693359 a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 108/2000 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v platnom znení.

2. Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky, urobené prostredníctvom internetového obchodu www.spicedogs.eu, sú záväzné.

2. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a je platná v okamihu vzájomného potvrdenia objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim tj okamihom, kedy je zákazníkovi prostredníctvom e-mailu odoslané potvrdenie objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

3. Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené vrátane DPH.

4. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná vrátane DPH, a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru, dopravy a všetkých prípadných poplatkov potvrdením objednávky.

5. Po dokončení objednávky, bude automaticky odoslaný kupujúcemu e-mail, ktorý uviedol v objednávke, potvrdenie o objednanom tovare vr. prílohy, v ktorej budú rozpísané jednotlivé položky. V prípade platby vopred, kupujúci ako identifikačný údaj udáva svoju e-mailovú adresu použitú na účely registrácie.

6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny a jeho prevzatím.

7. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva Kupujúci Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov).

8. Daňové doklady (faktúra alebo zjednodušený doklad) sú prikladané k odoslaným objednaným dodávkam, všetky objednávky sú v systéme uchovávané po dobu 5-tich rokov, pre prípadné reklamácie stačí udať  zmluvné údaje (registračnú e-mailovú adresu, číslo a dátum objednávky,  prípadne meno resp. názov firmy – kupujúceho).

Dodanie tovaru, dodacia lehota

1. Bežná doba dodania je približne 3-5 pracovných dní, najneskôr Vám bude tovar dodaný do 7 pracovných dní.  Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k omeškaniu dodania. V takom prípade, prosím, prijmite naše ospravedlnenie. O oneskorení dodávky alebo vypredaní tovaru Vás budeme informovať.

2. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú potvrdzované najneskôr nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o dni pracovného voľna a pokoja predlžuje.

Spôsob dopravy

1. Ak systém ponúkne, spôsob dopravy si Kupujúci zvolí sám v objednávkovom formulári, a to pred odoslaním objednávky.

2. Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu len na opätovné vyžiadanie alebo na základe ďalšieho dohodnutia.

Prevzatie tovaru

1. Prevzatie tovaru prebieha prostredníctvom poštových služieb a tovar je doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Ochrana osobných údajov kupujúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade so zákonom č. 101/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a využije tieto osobné údaje len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok www.spicedogs.eu  okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov Kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

2. Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho vykonáva len presne určení pracovníci predávajúceho.

3. Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením formulára „Košík“ súhlasí, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.101/2000 Z.z. so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.

4. Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane ním poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 101/2000 Z.z. v platnom znení.

5. Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získanie ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulároch „Košík“.

6. Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná iba presne určeným pracovníkom Predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 7-tich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 15-tich dní vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar.

2. Ak žiadate o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. odsek 1), zašlite nám výrobok späť bez známok používania, nepoškodený, so všetkými pôvodnými visačkami, v pôvodnom obale spolu s dodacím listom.

3. Pri zasielaní späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť. Tovar, ktorý bude pri preprave dôsledkom nevhodného obalu poškodený, nedá vymeniť alebo za neho žiadať vrátenie peňazí.

4. Kupujúci nemôže zaslať tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku necháme tovar vrátiť späť bez náhrady poštovného.

5. Kupujúci môže objednávku odvolať (stornovať) najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim.

Záručné podmienky a reklamácie

1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a činí 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej opravovni.

2. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.spicedogs.eu a právnym poriadkom platným v SR.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Registráciou na stránke kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na stránkach internetového obchodu www.spicedogs.eu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01 januára 2018.

Donáška do domu

Donáška do domu

Odosielane listových zásielok alebo balíčkov sa realizuje využitím služieb maďarskej alebo slovenskej pošty.

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Meno: SpiceLife s.r.o
Názov banky: Tatra Banka
Číslo účtu (IBAN): SK24 1100 0000 0029 2890 7506
SWIFT: TATRSKBX

V správach prosíme uvádzať e-mailovú adresu zadanú pri registrácii!

Platba kreditnou kartou

Platba kreditnou kartou bude zrealizovaná v mene EUR. Platba kreditnou kartou bude vykonané pomocou CardPay služby (virtuálny POS terminál Bariony). Po výbere spôsobu platby kreditnou kartou budete presmerovaný na internetovú stránku Bariony.
Po presmerovaní uvídite všetky údaje o platbe, výšku úhrady, vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty (číslo + expirácia + CV kód) a platbu potvrdíte v mene EURO. (EUR). O úspešnosti transakcie informuje banka zákazníka do pár sekúnd.

Žiadny Produkt