Barion Pixel
 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia pre internetový nákup prostredníctvom webovej stránky www.spicehorse.eu (alebo „webová stránka”), ako aj pre nákup zrealizovaný vo forme e-mailu.
   Tieto podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa („prevádzkovateľ”, ”predávajúci”), ktorým je SpiceLife s.r.o. sídlo: Hadovská 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika , IČO: 36693359 a zákazníka („kupujúci”, „spotrebiteľ”).
   Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (fyzická osoba) vzťahy neupravené Všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z.) a Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2000 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (právnická osoba), vzťahy neupravené Všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z.) v platnom znení.
  2. Odoslaním záväznej objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a tieto považuje vzhľadom na seba za záväzné.
 2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  1. Všetky objednávky urobené prostredníctvom internetového obchodu dostupného na www.spicehorse.eu, ako aj objednávky odoslané e-mailom sa považujú za reálne objednávky (záväzné objednávky).
  2. Odoslaná objednávka je zároveň návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká, je platná a stáva sa účinnou v okamihu potvrdenia objednávky, čiže okamihom, kedy zákazník obdržal potvrdenie objednávky odoslané prostredníctvom e-mailu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených vo formulári a ich poskytnutie prostredníctvom e-mailu.
  3. Ceny tovaru sú na webovej stránke uvedené u jednotlivých položiek tovaru. Uvedené ceny zahŕňajú DPH.
  4. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena dodávky vrátane DPH (ak sa uplatňuje), a zákazník potvrdením objednávky súhlasí s konečnou cenou tovaru, nákladmi na dopravu a všetkými ďalšími prípadnými poplatkami.
  5. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci automatický e-mail na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, v tomto e-maily alebo v jeho prílohe sú položkovite uvedené všetky objednané výrobky. V prípade platby vopred uvedie kupujúci ako identifikačný údaj svoju e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
  6. Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu zaplatenia celkovej kúpnej ceny tovaru.
  7. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci zhromažďoval a uchovával osobné a nákupné údaje kupujúceho (viď. Ochrana osobných údajov).
  8. Daňové doklady (príjmový doklad alebo faktúra) sú pripojené k odoslaným objednávkam, všetky objednávky sú v systéme uchovávané po dobu 5 rokov, v prípade reklamácie stačí uviesť zmluvné údaje (registračnú e-mailovú adresu, číslo a dátum objednávky, prípadne meno resp. názov firmy – kupujúceho).
 3. Dodanie tovaru, dodacia lehota

  1. Priemerná doba dodania je 3-10 pracovných dní, avšak zákazníkovi bude tovar potvrdený v objednávke doručený najneskôr do 15 dní. V prípade veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania. O oneskorení dodávky, ktoré je nám známe alebo o výpredaji (posledných kusoch) tovaru budeme zákazníka informovať.
  2. Objednávky prijaté počas víkendu a sviatkov potvrdíme najneskôr do 2 nasledujúcich pracovných dní. Dodacia lehota sa v tomto prípade predĺži o počet dní pracovného pokoja alebo voľna.
 4. Spôsob dopravy

  1. V prípade, ak webová stránka ponúkne spôsob dopravy pri vypĺňaní objednávkového formuláru, zákazník si pred odoslaním objednávky sám vyberie spôsob dopravy.
  2. Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu výlučne na opätovné vyžiadanie alebo na základe ďalšej dohody. Náklady na opakované odoslanie tovaru bude znášať kupujúci.
 5. Prevzatie tovaru

  1. Odosielanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom pošty alebo kuriérskej spoločnosti (doručovacia služba), tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
  2. Tovar sa v čase, kedy ho poskytovateľ odovzdá doručovateľovi považuje za odovzdaný pre zákazníka, od tohto okamihu znáša zákazník všetku zodpovednosť za tovar.
  3. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (príjmový doklad alebo faktúru), v prípade ak tieto neboli zákazníkovi poslané elektronicky.
 6. Ochrana osobných údajov kupujúceho

  1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade s platným zákonom č. 101/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, tieto osobné údaje využije výlučne pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, resp. pri vyhodnocovaní prevádzkovania, fungovania a hospodárskych výsledkov webovej stránky www.spicehorse.eu, okrem prípadov, kedy mu poskytnutie osobných údajov zákazníka nariaďuje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.
  2. Poskytovateľ prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho vykonávajú výlučne jeho odborne školení zamestnanci.
  3. Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením formulára „Košík“ súhlasí, v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.101/2000 Z.z. so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol poskytovateľovi.
  4. Na ochranu osobných údajov poskytnutých kupujúcim sa vzťahujú ustanovenia č. 101/2000 Z.z. v platnom znení.
  5. Zákazník sa na základe žiadosti zo strany poskytovateľa zaväzuje, že poskytne ďalšie údaje za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulári „Košík“.
  6. Predávajúci uzatvorenú kúpnu zmluvu archivuje, pričom k tejto zmluve majú prístup výlučne pracovníci určení poskytovateľom.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

  1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí tovar poslať späť poskytovateľovi v stave zodpovedajúcom novému tovaru, bez poškodení, v pôvodnom obale spolu s visačkami a etiketami v stanovenej lehote. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Po obdržaní vráteného tovaru poskytovateľ najneskôr do 14 dní vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, po odpočítaní všetkých zákonne uznaných poplatkov a nákladov spojených s vrátením tovaru.
  2. V prípade žiadosti o výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. odsek 1), je zákazník povinný vrátiť výrobok bez známok používania, nepoškodený, so všetkými pôvodnými visačkami, v pôvodnom obale.
  3. Pri vrátení tovaru je zákazník povinný zvoliť si vhodný obal, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Poskytovateľ navrhuje, aby zákazník tovar určený na vrátenie poistil. Tovar, ktorý bude pri preprave dôsledkom nevhodného zabalenia poškodený poskytovateľ nevymení, ani zaň nevráti zákazníkovi príslušnú cenu.
  4. Zákazník nie je oprávnený tovar vrátiť poskytovateľovi na dobierku, tovar poslaný na dobierku poskytovateľ neprevezme, a tovar bude zákazníkovi vrátený bez zaplatenia poštovných nákladov.
  5. Zákazník je oprávnený objednávku zrušiť (stornovať) najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia poskytovateľom.
 8. Záruka a reklamácia

  1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je platná 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom, a predlžuje sa o dobu prípadnej záručnej opravy.
  2. Prípadné reklamácie vybavujeme podľa bodu 9. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, resp. v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky.
 9. Zásady vybavovania sťažností

  1. Predávajúci má vypracovaný platný reklamačný poriadok, prijaté reklamácie sa vybavujú na základe tohto reklamačného poriadku.
  2. Reklamácie týkajúce sa dodaného tovaru musia byť predložené predávajúcemu v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 7 kalendárnych dní.
  3. Sťažnosti predložené kupujúcemu sú zodpovedané do 14 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, ak si reklamácia vyžaduje predvídateľne dlhšiu dobu spracovania, predávajúci túto skutočnosť avizuje zákazníkovi do 14 dní a uvedie, kedy môže zákazník počítať s podrobnejšou odpoveďou.
  4. Zmluvné strany vykonajú všetko v záujme toho, aby prípadné vzájomné spory vyriešili zmierom.
  5. V prípade sťažnosti je zákazník povinný obrátiť sa najprv na predávajúceho. Sťažnosti je možné podať aj prostredníctvom európskej platformy na riešenie sporov online (European ODR platform).
  6. V prípade, ak reklamáciu uzná predávajúci ako opodstatnenú, predávajúci výrobky bezplatne vymení alebo opraví.
 10. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú platné v deň odoslania, a platia v znení uvedenom na internetovej stránke poskytovateľa.
  2. Zákazník registráciou na stránke súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj so spotrebiteľskými cenami tovaru uvedenými na stránkach internetového obchodu www.spicehorse.eu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 01. januára 2018 a boli zmenené dňa 01. januára 2023.

Žiadny Produkt

Prihláste sa na odber noviniek

Ziskajte medzi prvými informácie o našich novinkách, akciách a staňte samajiteľom nákupnej poukážky v hodnote 10%


10%

zľava